Niedziela Palmowa
WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY
Ewangelia Mateusza 21,7-9
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze,
a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.
A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!
ZAPOWIEDZI WYPEŁNIONE W JEZUSIE
Setki lat przed narodzeniem Chrystusa żydowscy prorocy głosili i zapisali wiele przepowiedni o Mesjaszu, na którego czekał lud Izraela. Celem tych proroctw było przygotowanie ludzi na przyjście Boga, żeby Go rozpoznali, gdy w końcu nadejdzie.
W I w. n.e. wszystkie proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię i Jego śmierci zostały wypełnione. Czytamy o tym w czterech Ewangeliach.
W sumie Stary Testament zawiera ponad 300 proroctw dotyczących przyjścia Chrystusa na ziemię. Między innymi przepowiadają one 25 szczegółów dotyczących ostatnich 24 godzin życia Jezusa na ziemi (zdrada Judasza, sąd nad Jezusem, Jego śmierć i pogrzeb).
Czy myślisz, że to przypadek?
Wjedzie On do Jerozolimy na ośle
Księga Zachariasza 9,9
Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy .
Ewangelia Jana 12,14-15
Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!» A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu.
CO POWIEDZIAŁ O SOBIE JEZUS?
Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie:
OTO BARANEK BOŻY,
który gładzi grzech świata.

A co powiedział o sobie Jezus?
Ja jestem Mesjasz, zwany Chrystusem
Ewangelia Jana 4,25-30
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię» Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: «Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.