Poniedziałek

PRZEGONIENIE PRZEKUPNIÓW ZE ŚWIATYNI

A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie.

I rzekł do nich: «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców».

Przeczytaj więcej: Mt. 21,12-17

ROZWAŻANIA O ISTOCIE ŚWIĄT

JEZUS POŚREDNIK

„...jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy” (Hbr 9,15).

Jezus jest pośrednikiem – patrząc z greckiego: μεσίτης (mesitēs) – idący pomiędzy, pośrednik, mediator, rozjemca. Jest On tym, który przez swoją śmierć – ofiarę pojednania Bóg uczynił rozjemcą między Sobą a nami. Jest tym, przez ofiarę którego Bóg zaoferował nam Nowe Przymierze. Ponieważ pierwsze przymierze zawiodło, dokładniej zawiedli ludzie jako strona tego przymierza
– zawiódł naród żydowski (”Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan” (Hbr 8,9)), więc Bóg wystąpił z inicjatywą nowego. Pośrednikiem tej nowej oferty dla ludzi uczynił swojego Syna. Dzięki temu pośrednictwu to przymierze uzyskało o wiele wyższą rangę, o wiele wyższe znaczenie.

Jezus w swoim pośrednictwie jest i mediatorem, i rozjemcą. Mediator to neutralna osoba trzecia, pomagająca stronom rozwiązać spór. On, Bóg, stał się człowiekiem: „On, istniejąc w postaci Bożej, (…) ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,6–7). Doskonale rozumiał Boga i doskonale utożsamiał się z człowiekiem.

Rozjemca to człowiek, którego zadaniem jest rozstrzygnięcie sporu, pogodzenie wrogich stron. Przez Jezusa właśnie mamy „pokój z Bogiem” (Rz 5,1). Taki ktoś był konieczny, bo w Starym Przymierzu pośrednictwo kapłanów nie doprowadzało do rzeczywistego pojednania z Bogiem. Bogu „całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się” (Hbr 10,6.8). To musiało być szokiem dla czytelników Listu do Hebrajczyków i Żydów, bo ofiary składane były „na podstawie Prawa” (Hbr 10,8). Potrzebny był więc inny – doskonały mediator. I jedynym kandydatem mógł być Bóg – człowiek, Jezus Chrystus.

Panie Boże, dziękuję Ci za tę ofertę Nowego Przymierza
podaną przez doskonałego Pośrednika – Jezusa Chrystusa!
Dziękuję, Panie Jezu, za Twoje pośrednictwo u Ojca.
Dziękuję za Twoje pośrednictwo poprzez ofiarę śmierci.
Amen!.


Od cieni i obrazów ku rzeczywistości cz. 2 – Robert Boryczka

WSPÓLNY CZAS W DOMU

Wielkanocne wiadomości

Wypisz na małych kartkach wydarzenia z Wielkiego Tygodnia, wymieszaj je, a potem spróbuj ustalić z domownikami kolejność wydarzeń.

Przykładowe wydarzenia: wjazd Jezusa do Jerozolimy, Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni, Judasz spotyka się z arcykapłanami, namaszczenie Jezusa w Betanii, ostatnia wieczerza, Jezus zapowiada zaparcie się Piotra, Jezus w Getsemane, pojmanie Jezusa, Jezus przed Kajfaszem, zaparcie się Piotra, Jezus przed Piłatem, ukrzyżowanie Jezusa, śmierć Jezusa, pogrzeb, Maria Magdalena spotyka Jezusa zmartwychwstałego, Piotr spotyka Jezusa zmartwychwstałego, Tomasz spotyka Jezusa zmartwychwstałego. To są tylko przykłady wydarzeń, możecie znaleźć ich więcej.

Tradycje Wielkanocne w Niemczech

Zaterkotać kołatką, ściąć siekierą najwyższe drzewo i poświęcić chleb – o niemieckich tradycjach wielkanocnych. Jeśli chcesz przeczytać o tym, jak wygląda Wielki Tydzień w Niemczech przeczytaj poniższy artykuł.

https://podprad.pl/3573/zaterkotac-kolatka-sciac-siekiera-najwyzsze-drzewo-i-poswiecic-chleb-o-niemieckich-tradycjach-wielkanocnych/

ZAPOWIEDZI WYPEŁNIONE W JEZUSIE

Setki lat przed narodzeniem Chrystusa żydowscy prorocy głosili i zapisali wiele przepowiedni o Mesjaszu, na którego czekał lud Izraela. Celem tych proroctw było przygotowanie ludu na przyjście Boga, żeby Go rozpoznali, gdy w końcu nadejdzie. W I w. n.e. wszystkie proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię i Jego śmierci zostały wypełnione, o czym czytamy w Ewangeliach.

W sumie, Stary Testament zawiera ponad 300 mesjańskich proroctw dotyczących przyjścia Chrystusa na ziemię.

Między innymi przepowiadają one 25 szczegółów dotyczących zdradzenia Jezusa, sądu nad Nim, Jego śmierci i pogrzebu, które spełniły się w ciągu 24 godzin, w dniu śmierci Jezusa Chrystusa. Czy myślisz, że to przypadek?

Będzie ukrzyżowany jak przestępca

Księga Izajasza 53,12

Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.

Ew. Mateusza 27,38

Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

Ew. Łukasza 22,37

Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie:

Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu».

WARTE OBEJRZENIA

SPADAJĄCE TALERZE

Krótka forma filmowa pt.: „Spadające talerze” opisuje w metaforyczny sposób istotę miłości Boga do człowieka. Można w tej metaforze odkryć nie tylko znaczenie Wielkanocy, ale również zrozumieć sens przyjścia Jezusa na ziemię. Świetna krótkometrażowa forma filmu porusza do głębi i pozostawia człowieka z refleksją poruszającą emocje. Polecamy ten film do obejrzenia w samotności lub w rodzinnym gronie podczas wielkanocnego okresu.

Zobacz

CO POWIEDZIAŁ O SOBIE JEZUS?

Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie:

OTO BARANEK BOŻY,

który gładzi grzech świata.

A co powiedział o sobie Jezus?

JA JESTEM CHLEBEM ŻYCIA

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Jana 6,32-35

Co oznacza dla ciebie to, że Jezus jest Chlebem Życia?

JAK WYTŁUMACZYĆ DZIECIOM ZNACZENIE ŚWIĄT

DŁOŃ

(Wykorzystaj do prezentacji ewangelii własną dłoń)

(podnieś kciuk)

Tak jak mój kciuk jest oddzielony od innych palców, tak my jesteśmy oddzieleni od Boga z powodu grzechu.

Do kogo możesz zwrócić się o pomoc? Czy sam możesz uratować się od kary za grzech? Nie!

(podnieś palec wskazujący)

Na co wskazuję? Na Boga. On tak bardzo ukochał każdego człowieka, że przygotował sposób zbawienia – uratował nas od kary za grzechy.

W jaki sposób możesz być uratowany?

(podnieś trzy środkowe palce do góry)

Te trzy palce przypominają nam o Golgocie, gdzie stały trzy krzyże. Na środkowym umarł Pan Jezus, biorąc na siebie karę za twoje i moje grzechy.

Na pozostałych umierali złoczyńcy. Jeden z nich przed śmiercią uwierzył, że tylko krew Pana Jezusa może uratować go od wiecznej śmierci.

(podnieś mały palec)

Ten palec przypomina mi o tobie. Nie możesz sam uratować się od wiecznej śmierci. Nikt tego nie potrafi. W Biblii czytamy: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:31). To Boża obietnica dla każdego człowieka, a więc i dla ciebie.

Co z nią zrobisz?

Ten artykuł pochodzi ze strony www.med.org.pl za zgodą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”.

OPOWIADANIE DLA KAŻDEGO

DLA KOGO WĘDRUJESZ?

Pewien mądry, bojący się Boga człowiek, wieczorem po dniu spędzonym nad Pismem Świętym, postanowił wyjść na ulicę i odprężyć się w czasie spaceru.

Idąc powoli drogą leżącą na uboczu, spotkał stróża, który długimi i zdecydowanymi krokami chodził tam i z powrotem przed ogrodzeniem bogatej posiadłości.

– Dla kogo tak chodzisz? – spytał zaciekawiony.

Stróż wymienił nazwisko swego pana. Potem zapytał:

– A ty dla kogo chodzisz?

To pytanie głęboko zapadło jemu w serce.

A ty, dla kogo wędrujesz? Dla kogo przeznaczone są wszystkie kroki i niepokoje twojego dnia? Dla kogo żyjesz?

Żyć można tylko dla kogoś.

Nadchodzące Święta Wielkanocne są okazją do poznania osoby o największym wpływie na świat. Wszystko co dotyczy Jezusa Chrystusa było niezwykłe. Począwszy od proroctw o Jego narodzinach, życie, nauczanie, cuda, Jego śmierć i zmartwychwstanie, i moc przemiany widoczna w życiu tych, którzy Go kochają i idą za Nim. Niezwykły jest wpływ jaki wywarł na historię, życie całych narodów, na ludzkość.

Jezus jest:

Emmanuelem – tzn. Bogiem z nami; Bogiem Mocnym; Odwiecznym Ojcem; Księciem Pokoju; Królem królów i Panem panów; Początkiem i Końcem.

Barankiem; ofiarą przebłagalną za grzechy nasze; Rzecznikiem wobec Ojca; pośrednikiem między Bogiem a ludźmi; wybawcą od nadchodzącego gniewu; drogą, prawdą i życiem; tym, który objawił Boga i tym, który będzie sądził każdego człowieka.

Jest jeszcze wiele określeń dotyczących Jezusa. Jezus jest kimś, dla kogo ma istnieć cały świat. Jezus ma władzę dać życie wieczne, które jest w Nim, bo On jest jedynym, dzięki któremu człowiek może mieć dostęp do Boga.

(Określenia Jezusa zaczerpnięte są ze Starego i Nowego Testamentu.)